Obchodní podmínky

Platné a účinné od 6. května 2022

Obchodní podmínky (OP) pro služby poskytované společností Digiadvert s.r.o.

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Digiadvert s.r.o., Rostislavovo náměstí 3043/14, Královo Pole, Brno, 612 00

IČO: 06696775, DIČ: CZ06696775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 103744/KSBR (dále jen “Dodavatel”) je poskytovatelem služeb v oblasti digitální reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách ppcprofits.cz.

1.2. Objednatel je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), nebo reklamní či mediální agentura, poptávající některou ze služeb Dodavatele.

Odpojení od reklamních a analytických platforem

1. Úvod

V případě, že Objednatel (fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník, nebo reklamní či mediální agentura) neodebírá žádné služby od Dodavatele, je Objednatel povinen se odpojit od veškerých platforem uvedených v bodě 2.

2. Platformy

Reklamní platformy:

 • Google Ads
 • Facebook
 • Sklik
 • TikTok
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Marketing Miner
 • Collabim
 • Heureka
 • Zboží.cz
 • Favi
 • Glami
 • Biano
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • Merchant Centrum
 • Google Tag Manager
 • Byznys Manager Facebook

3. Způsob odpojení

Odpojení od platforem provede Objednatel.

4. Termín odpojení

Odpojení od platforem provede Objednatel neprodleně po ukončení odběru služeb od Dodavatele.

5. Ochrana dat a soukromí

Odpojení od platforem je nezbytné z důvodu ochrany dat a soukromí Objednatele.

2. ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby budou poskytovány na základě písemné nebo emailové objednávky nebo smlouvy. Jsou-li služby poskytovány na základě smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, je smlouva uzavřena teprve úhradou zálohové (pro-forma) faktury Dodavatele. Minimální výše objednávky je 500,- Kč bez DPH.

2.2. Objednávka je pro Dodavatele závazná teprve po její písemné akceptací. Za písemnou akceptaci se považuje i akceptace formou e-mailové zprávy. Akceptací objednávky ze strany Dodavatele, popřípadě, jedná-li se o smlouvu v písemné formě úhradou zálohové faktury ze strany Objednatele, je mezi stranami uzavřena smlouva o poskytování služeb. Podmínkou pro zahájení poskytování služeb je splnění dohodnutých podmínek.

2.3. Objednatel musí poskytnout Dodavateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku poskytování služby veškeré materiály a podklady potřebné pro poskytování těchto služeb. Během období od uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem až po ukončení poskytování služeb je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, nutnou k řádnému poskytování objednaných služeb.

2.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování služeb v případě že:

2.4.1 Podklady dodané Objednatelem nejsou v souladu s požadavky Dodavatele nebo neodpovídají těmto Všeobecným obchodním podmínkám,

2.4.2. Podklady nebyly dodány v dostatečném předstihu, nejpozději 3 pracovní dny před počátkem poskytování služby,

2.4.3. Požadavky Objednatele jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či etickými pravidly,

2.4.4. Požadovaná služba svou kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Dodavatele,

2.4.5. Objednatel je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování služeb Dodavatele.

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Dodavatel je při plnění smlouvy oprávněn využít třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy však odpovídá stejně, jako by smlouvu plnil sám.

3.2. Dodavatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Objednatele. Je však oprávněn si pokyny Objednatele kdykoli vyžádat. V takovém případě je Dodavatel oprávněn přerušit poskytování služeb až do poskytnutí pokynů. Odpovědnost Dodavatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli je vyloučena, pokud Dodavatel postupoval v souladu s pokyny Objednatele.

3.3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění této smlouvy patří Dodavateli. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní účely Objednatele. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb.

3.4. Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména své společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti Dodavatele či URL adresy v referencích Dodavatele. Požádá-li Objednatel z vážných důvodů písemně o vyloučení z referencí,  Dodavatel tak učiní.

3.5. Objednatel se zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání informačních technologií při práci s produkty Dodavatele i jeho subdodavatelů. V případě jejich nedodržení Objednatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Dodavateli požadovat případnou náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

3.6. Celková odpovědnost Dodavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH). Dodavatel však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.7. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy, se promlčí ve lhůtě jednoho roku od dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

3.8. Nebude-li výslovně sjednáno něco jiného, bude Dodavatel poskytovat služby výhradně Objednateli. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vůči Dodavateli v souvislosti s poskytováním služeb vzneseny jakékoli nároky, je Objednatel povinen nahradit Dodavateli veškerou škodu a jinou újmu, která Dodavateli v souvislosti s takovými nároky vznikne.

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodavatel je oprávněn požadovat finanční zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet Dodavatele nejpozději pět pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Dodavatele připsána řádně a včas, není Dodavatel povinen službu poskytnout.

4.2. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou objednávkou či smlouvou a pod příslušným variabilním symbolem.

4.3. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.

4.4. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 V případě, že chce Objednatel zrušit již potvrzenou objednávku a/nebo podepsanou smlouvu, je možné smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi Dodavatelem.

5.2. Odstoupení od smlouvy: V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb nebo jiné platby, popřípadě s dodáním potřebných podkladů či poskytnutím jiné součinnosti ze strany Objednatele, je Dodavatel oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit.

5.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.4. Ukončením smlouvy není ovlivněno právo Dodavatele na úhradu služeb poskytnutých během trvání smlouvy. Pokud byla smlouva ukončena Objednatelem nebo z důvodů na straně Objednatele, je Dodavatel oprávněn požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.5. Ukončením smlouvy není dotčena platnost ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

6. REKLAMACE

6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Objednateli nenáleží, pokud byl o vadě informován již před poskytnutím služby nebo pokud Objednatel vadu služby sám způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím nutné součinnosti.

6.2. Objednatel musí reklamaci uplatnit písemně, na adresu sídla Dodavatele nebo kontaktní e-mail Dodavatele (info@ppcprofits.cz). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy byla vada Objednatelem zjištěna, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby.

6.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé služby podle zákona aktuálně platných právních předpisů. Dodavatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu považuje pouze výpadek způsobený Dodavatelem trvající déle než 24 hodin.

6.5. Námitky vůči vystaveným fakturám je Objednatel povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně či e-mailem. Uplynutím této doby právo Objednatele namítat vady fakturace zaniká.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré údaje a informace týkající se druhé smluvní strany, které se dozvědí v rámci vzájemné spolupráce (dále Důvěrné informace). Smluvní strany se zavazují nevyužít důvěrné informace pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právními předpisy nebo orgány veřejné moci, popřípadě tehdy, kdy jsou tyto důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

7.2. Objednatel odpovídá za soulad s  právními předpisy a dobrými mravy u obsahu všech jím dodaných podkladů a za to, že předané podklady jsou správné a úplné. V případě porušení odpovídá Objednatel Dodavateli za veškerou způsobenou škodu a nemajetkovou újmu.

7.3. Objednatel souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC platforem a porobně.

7.4. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Všeobecných obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mailová zpráva na adresu Dodavatele.

7.5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem. V případě rozporů mezi obsahem smlouvy  nebo potvrzené objednávky a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva nebo potvrzená objednávka.

7.6. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.

7.7. Poskytoval má právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Objednatel má právo v takovém případě smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Dodavateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Až do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

7.8. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 6.5.2022 a nahrazují předchozí Všeobecné smluvní podmínky.

 

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp